Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Çok Fonksiyonlu Kapalı Spor Salonu ve Müştemilatı İnşaatı İhalesi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Çok Fonksiyonlu Kapalı Spor Salonu ve Müştemilatı İnşaatı İhalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 5812
Tarih  Tarih : 21 Aralık 2010, 16:54

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


 
 
 
 
 
 
               Fırat Üniversitesi Çok Fonksiyonlu Kapalı Spor Salonu ve Müştemilatı İnşaatı İşleri yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 6 Altı aday teklif vermeye davet edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt No:2010/115765
1. İdarenin
 a ) Adresi : Üniversite Mahallesi Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Elazığ
 b ) Telefon ve faks numarası : 424 2370000 - 424 2182482
 c ) Elektronik posta adresi  : yapiisleri@firat.edu.tr
 ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. Ön yeterlik konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  Çok Fonksiyonlu Kapalı Spor Salonu ve Müştemilat Binası Yapımı - Yapım İşleri - 1 Adet
 b ) Yapılacağı Yer : Elazığ
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 yedi gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 800 takvim günüdür.
3. Ön yeterlik değerlendirmesinin
 a ) Yapılacağı Yer : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 b ) Tarihi ve Saati : 31.08.2010 - 09:30
4. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinde belirtilen başvuru mektubu.
4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
1.500.000,00 TL tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Adayın;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarlarının toplamının 1/3’ünün;
   a) ciro için en az 3.000.000,00 TL .
   b) taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise en az 2.000.000,00TL olması gereklidir.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 10.000.000,00 TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel :
İstekliler, tabloda belirtilen sayıda ve nitelikteki anahtar teknik personeli çalıştırdığını belgelemek zorundadır.
Adet  Mesleki Unvanı      Mesleki Deneyimi
1       İnşaat Mühendisi    5 Yıl deneyimli
1       Makine Mühendisi  5 Yıl deneyimli
1       Elektrik Mühendisi  5 Yıl deneyimli
 Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar ve mühendis olması yeterlidir. Ancak  bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve, veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday ve isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına pirim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.          
   b) Teknik Personel
İstekliler aşağda belirtilen teknik personeli şantiyede bulundurmak zorundadır,
Adet          Mesleki Unvanı                Mesleki Deneyimi
  1          Şantiye şefi  inş.Müh              5 Yıl deneyimli
  1         Şantiye Müh.Mak.Müh.          5 Yıl deneyimli  
  1          Şantiye Müh.Elk.Müh.           5 Yıl deneyimli 
  1               İnş.Teknikeri                    3 Yıl deneyimli
  1              Mak.Teknikeri                   3 Yıl deneyimli
  1               Elk.Teknikeri                    3 Yıl deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekliler aşağıda belirtilen Makine Teçhizatı İnşaat mahalinde Bulundurmak zorundadır.
     Cinsi                                        Miktarı
Kule vinçi                                     1         Adet
Kamyom Damperli 10 tonluk        2         Adet
Boru İskele Takımı                   5000 m2
Kaynak Makinesi                         1         Adet
Exkavatör                                    1         Adet
Kepçe                                         1         Adet
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/II Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliği
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Ön yeterlilik dokümanının görülmesi ve satın alınması
6.1 Ön yeterlik dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi