ứng dụng

Ứng dụng là gì

Định nghĩa Ứng dụng là gì? Cách thực hiện.

Định nghĩa ứng dụng là gì?

Đơn (định vị) là sự chỉ dẫn vị trí của các điểm góc thửa trên các bản đồ đã đăng ký trên mặt đất. Các tài liệu và thông tin cần thiết:

Chứng thư quyền sở hữu hoặc bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu của bất động sản. Danh tính của chủ sở hữu bất động sản hoặc bản sao giấy ủy quyền của người đại diện:

 • Nếu người đại diện cho bất động sản là người giám hộ hoặc người được ủy thác thì quyết định và danh tính của tòa án, nếu người giám hộ là bản sao sổ đăng ký nhận dạng và danh tính.
 • Nếu người nộp đơn là đại diện của công ty, tổ chức, hiệp hội hoặc hợp tác xã, giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân.
 • Trường hợp chủ sở hữu bất động sản đã chết thì giấy chứng nhận di sản thừa kế và giấy tờ tùy thân thể hiện những người yêu cầu được thừa kế.

Cách làm theo:

 • Yêu cầu bằng lời nói với ban giám đốc địa chính với các tài liệu nêu trên.
 • Trong công việc ứng dụng, đặc biệt nếu có xung đột về dây thần kinh, dây thần kinh tranh chấp cần được nêu bằng lời nói.
 • Yêu cầu của các cơ quan, tổ chức công được thực hiện bằng công văn.
 • Trường hợp bất động sản có cổ phần thì không áp dụng theo tỷ lệ cổ phần của các cổ đông.
 • Văn bản yêu cầu và phiếu tiếp nhận hồ sơ do Tổng cục Địa chính cấp. Không cần biên nhận đơn cho các yêu cầu chính thức.
 • Cán bộ địa chính làm nhiệm vụ kiểm tra và chuẩn bị cần thiết cho công tác đo đạc tại văn phòng.
 • Bố cục của thửa đất liên quan được kiểm tra xem có lỗi ngược lại không. Trường hợp có sai sót, việc sửa chữa được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Người yêu cầu đưa cán bộ địa chính được phân công tiếp nhận hồ sơ đến địa điểm có bất động sản cùng với phương tiện mà mình sẽ cung cấp vào ngày, giờ ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ. Nhân viên địa chính áp dụng bản phác thảo ứng dụng mà họ đã chuẩn bị xuống mặt đất. Nếu ngày được đưa ra theo yêu cầu chính thức, ngày và giờ nhất định sẽ được thông báo cho tổ chức có liên quan.
 • Các góc biên giới không chắc chắn của lô đất nơi đơn được thực hiện được đánh dấu bằng cơ sở tầng. Nguyên liệu thực vật được cung cấp bởi người có liên quan.
 • Sau khi kết thúc quá trình nộp đơn, chuẩn bị 2 bản phác thảo ứng dụng. Trong bản phác thảo ứng dụng, các điểm đa giác và sổ ghi chép phối hợp của các điểm góc của thửa đất được hiển thị cùng với các giá trị đo ứng dụng. Bản phác thảo này có chữ ký của các cán bộ địa chính có thẩm quyền và nếu có, các chủ sở hữu lân cận và các bên quan tâm khác. Đối với việc áp dụng quy hoạch các thửa đất lân cận không cần phải có chữ ký của các chủ sở hữu thửa đất lân cận. Một bản sao của bản phác thảo ứng dụng được trao cho đương sự.

Khía cạnh Tài chính của Giao dịch: Trong quá trình đăng ký, phí dịch vụ được người có liên quan gửi cho Văn phòng Kế toán Quỹ quay vòng. Trong các yêu cầu không yêu cầu phí dịch vụ quỹ quay vòng: Loại bất động sản được ghi trong phần “số tiền” của tài liệu yêu cầu (địa điểm trường học, tòa nhà chính phủ, v.v.).

 >> Xem thêm: Có những loại cống gì?, Dự án kênh đào Manychsky Caspian